PhDr. Martina Komzáková, PhD.

Vzdělání

2015Praha, PedF UK, ukončené doktorské studium
2009Praha PedF UK Praha, rigorózní zkouška
1989 – 1994UK Praha - Filozofická fakulta - poradenská a pedagogická psychologie
1989 – 1994UK Praha - Pedagogická fakulta - výtvarná výchova pro II. a III. stupeň škol
Foto PhDr. Martina Komzáková, PhD.

Praxe

2006 - dosudFPE ZČU v Plzni, katedra výtvarné kultury
 • teoretická výuka a přímé vedení dlouhodobých skupinových sebezkušenostních seminářů zaměřených na seberozvoj a zvyšování psychosociálních kompetencí potřebných pro pedagogickou praxi v oblasti vizuální kultury (arteterapie, artefiletika, psychologie umění)
 • Supervize a odb.garance oborových pedagogických praxí
 • Vědecká, publikační a grantová činnost
 • Kontaktní učitel
01/2007 – 12/2007SSUPŠ – Zámeček, s r.o., Plzeň
 • PR strategie školy – komunikace s institucemi a s médii
 • Organizační příprava a realizace projektů
 • Organizace a realizace prezentací školy – výstavy, sympozia
01/1997 – 12/2006Centrum protidrogové prevence a terapie o.p.s., Plzeň</td>
 • 2005-2006 Manažerské řízení - koordinátor odb.přípravy Projektu chráněného bydlení pro APNP, projekt zrealizován a činnost zahájena od ledna 2008.
 • Vedoucí Ambulantního programu následné péče (APNP) – zadání a organizační příprava, realizace projektu; řízení týmu, ambulantní a skupinová psychoterapie a poradenství v oblasti závislostí, práce s rodinou, arteterapeutická práce s klienty, lektorská činnost.
 • Poradce v Kontaktním centru CPPT, psychosociální diagnostika, ambulantní skupinové a individuální poradenství, psychoterapie ,a arteterapie, 1998-1999.
10/1994 – 12/1997Krizové centrum pro mládež, Středisko výchovné péče Klíčov, Praha
 • Krizová intervence, psychosociální diagnostika, ambulantní,rezidenční individuální a skupinová psychoterapie a poradenství, rodinná terapie, arteterapie

Základní psychoterapeutické vzdělání

 • Skálův institut v Praze – Sebezkušenostní výcvik S.U.R.- s teoretickou nadstavbou teorie závislostí
 • Institut pro art psychoterapie, psychologii výrazu a sémiotiky – Základní výcvik v arteterapii
 • Institut pro art psychoterapie, psychologii výrazu a sémiotiky – nadstavbový kurs v oblasti arteterapie
 • Itálie - Europen Drug Abuse Treatment Projekt (EDATTP) – odborné semináře a treninky v oblasti léčby závislostí (psychoterapie, zakládání a řízení organizací)
 • Organizační aspekty řízení nestátních organizací a projektový management, SANANIM, FILIA – Řízení nestátních organizací
 • A.N.O. - Program vzdělávání pracovníků v oblasti následné péče o drogově závislé, 1992 I.E.S. –Sdružení Podané ruce – Klient v konfliktu se zákonem
 • FOKUS – seminář – zvládání obtížných situací s klientem

Vybrané publikace

KOMZÁKOVÁ, M. Příběh v obraze. In Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 103-120. ISBN: 978-80-244-4599-1

KOMZÁKOVÁ, M., SLAVÍK, J. Využití artefiletiky a arteterapie při prevenci. In Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence. Praha : Grada, 2015, s. 262-303. ISBN: 978-80-247-5447-5

KANTOR, J., DRLÍČKOVÁ, S., FRIEDLOVÁ, M., WEBER, J., KOUCUN, J., KOMZÁKOVÁ, M., KRUŽÍKOVÁ, L. Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2014, 111 s. ISBN: 978-80-7510-095-5

KOMZÁKOVÁ,M. Spezifikation der Kunsttherapie bei Alzheimerkranken, Musik-,Tanz- und Kunsttherapie, Zeitschrift für künstlerische Therapien im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen , 2014, ISSN-L 0933-6885, ISSN-Print 0933-6885, ISSN-Online 2190-6254, 3/14

KOMZÁKOVÁ,M. – příspěvek do skript v rozsahu 4 kapitol ( Výtvarné techniky a technologie v arteterapii, Receptivní arteterapie, Produktivní arteterapie, Symboly v arteterapii) v projektu „ Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“ (CZ.1.07/1.2.25/01.0029), Slezská univerzita Opava, 2013

KOMZÁKOVÁ, M. Role arteterapeuta v psychodiagnostickém procesu spontánního výtvarného výrazu.. Výtvarná výchova, 2012, roč. 52, č. 4, s. 5-12. ISSN: 1210-3691

KOMZÁKOVÁ, M. Možnosti vizálního díla a artefiletického přístupu pro utváření identity. In Children's Identity, Culture and Media in Visegrad Context : proceedings of the international academic conference. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 136-140. ISBN: 978-80-7043-504-5

KOMZÁKOVÁ,M. odborná recenze knihy POTMĚŠILOVÁ, P. , SOBKOVÁ, P. Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. 1.vyd. Olomouc: UP, 2012. 111s. ISBN 978-80-244-3120-8.

KOMZÁKOVÁ,M Role arteterapeuta v psychodiagnostickém procesu spontánního výtvarného výrazu , článek do časopisu Výtvarná výchova, v tisku

KOMZÁKOVÁ,M. Psychodiagnostika spontánního výtvarného výrazu – odborná monografie z Mezinárodní konference Společný prostor, v tisku

KOMZÁKOVÁ, M. Tvůrčí proces a výtvarné dílo v arteterapii. In Umění ve službě výchově,prevenci,expresivní terapii. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2009, s. 197-208. ISBN: 978-80-7290-415-0

KOMZÁKOVÁ,M. Vidět, vědět …a (po)cítit,1.část , Výtvarná výchova, 2010, 50.,č.1,str.1-54,RS 5096,ISSN 1210-3691

KOMZÁKOVÁ,M. Vidět, vědět …a(po)cítit ,2.část, Výtvarná výchova,2010,50.,č.2,str.3-6, RS5096,ISSn12-10-3691

SLAVÍK,J.;WAWROSZ,P.;KOMZÁKOVÁ,M. Krize artefiletickým způsobem,Plzeň:Vydavatelství ZČU,2010.Plzeň,2010,str.184-194,ISBN 978-80-7043-851-0

KOMZÁKOVÁ,M. Arteterapie pro výtvarnou výchovu – příspěvek ve Sborníku kolokvia doktorského studia oboru Výtvarná výchova : Mezi viděním a věděním, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-152-2